Z dniem 3.10.2008 weszła w życie rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadza zmiany w sposobie prowadzenia rejestru REGON oraz zawiera nowe wzory wniosków i ankiet. Istotną zmianą są nowe wzory wniosków RG-1 (wniosek o wpis do rejestru) i RG-2 (wniosek o skreślenie z rejestru), które zostały przedstawione w załącznikach 1 i 6 do Rozporządzenia.

Nowelizacja poszerza zakres danych wpisywanych do rejestru REGON o:

  • – NIP przedsiębiorcy,
  • – stronę www i e-mail, jeśli firma takie posiada.

Wprowadzono również możliwość składania formularzy RG-1 w postaci elektronicznej, podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz wydawania zaświadczeń w formie elektronicznej.

Kolejne zmiany to regulacja dotycząca określenia miejsca składania wniosków o wpis przez osoby fizyczne rowadzące działalność gospodarczą mające miejsce zamieszkania za granicą oraz  umożliwienie wpisywania do rejestru osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL.

Reklamy