Niektóre operacje dokumentujemy dowodem wewnętrznym, sporządzanym w jednym egzemplarzu i dla jednego zapisu. Podpisuje je osoba, która dokonała wydatku.

Dowodami wewnętrznymi możemy dokumentować:

  • – zakup od producenta krajowego lub hodowcy produktów roślinnych i zwierzęcych nie przetworzonych przemysłowo, lub przerobionych przemysłowo, jeśli przerób nie polega na kiszeniu produktów roślinnych, przetwórstwie mleka, uboju zwierząt i obróbce poubojowej;
  • – zakup od ludności ziół, jagód, owoców leśnych i grzybów;
  • – przekazanie do sprzedaży lub przerobu produktów roślinnych lub zwierzęcych z własnej uprawy lub hodowli;
  • – zakup materiałów pomocniczych w jednostkach handlu detalicznego;
  • – rozliczenia kosztów podróży służbowej pracowników, osób prowadzących działalność i osób współpracujących;
  • – zakup od ludności surowców wtórnych (z wyjątkiem metali nieżelazych, samochodów przeznaczonych na złom i ich części składowych);
  • – wydatków na czynsz, prąd, telefon, wodę, gaz, i c.o. w części przypadającej na działalność gospodarczą – jeśli działalność prowadzisz w mieszkaniu;
  • – opłat sądowych i notarialnych, opłaty skarbowej uiszcznej znakami tej opłaty do dnia 31.12.2008;
  • – wydatków związanych z parkowaniem samochodu na podstawie biletu z parkometru, kuponu, biletu jednorazowego.  
Reklamy