Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 97, poz. 971 z późn. zm.) zawiera listę obowiązkowych elementów, które musi zawierać faktura vat. Są to:

 • – imiona, nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy, ich adresy oraz numery identyfikacji podatkowej (NIP), (istnieje jednak wyjątek – faktura wystawiana dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy),

 • – dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako ‘FAKTURA VAT’; W przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym można podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,

 • – nazwę towaru lub usługi,

 • – jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług,

 • – cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),

 • – wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),

 • – stawki podatku,

 • – sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu,

 • – kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

 • – wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu,

 • – kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

 • – faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu.

Czego przepisy nie wymagają:

 • – podpisu sprzedającego i kupującego,
 • – odcisku pieczątki.

Reklamy