Pytanie: Jestem tłumaczem i prowadzę działalność. Po raz pierwszy wykonywałam usługę dla kontrahenta zagranicznego (UE) i muszę mu teraz wystawić fakturę. W związku z tym mam pytanie: Co zrobic z podatkiem VAT? Normalnie wpisać na fakturze? W ogóle nie wpisywać? (Wpisać, że zwolniony/nie dotyczy/ nie obowiązuje?) Posiadam NIP UE.

 Tłumaczenie jest jedną z usług, o których możemy przeczytać  w art. 27 ust. 3  i 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku świadczenia tych usług na rzecz:

  • osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego (czyli poza UE),

lub

  • podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż świadczący usługę, jeżeli na fakturze zostanie umieszczony nr nabywcy pod którym jest on zidentyfikowany na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju 

-wtedy miejscem świadczenia usługi jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Jeżeli miejscem świadczenia usługi jest kraj nabywcy, wtedy czynność nie podlega vatowi w Polsce. Fakturę wystawiamy w cenach netto. Nie wykazujemy kwoty podatku vat i nie uwzględniamy w deklaracji vat-7.  Na fakturze trzeba wpisać stawkę „np” (nie podlega), (niektórzy radzą, żeby nie wpisywać stawki, tylko numer faktury złamać NP/01/08), oraz adnotację „do rozliczenia podatku vat zobowiązany jest nabywca usługi” (najlepiej w obydwu językach).

W przeciwieństwie od sprzedaży zwolnionej usługodawca zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupów towarów i usług związanych z wykonaniem tej usługi (z wyjątkiem przypadku, gdy dana usługa w kraju jest zwolniona z vat).

Zasady te dotyczą następujących usług:  

1) sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesjipraw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw;
2) reklamy;
3) doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1); w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2); prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1); architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) – z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1; w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3); przetwarzania danych i dostarczania informacji; tłumaczeń;
4) bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych łącznie z reasekuracją, z wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki;
5) dostarczania (oddelegowania) personelu;
6) wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu;
7) telekomunikacyjnych;
8) nadawczych radiowych i telewizyjnych;
9) elektronicznych;
10) polegających na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub posługiwania się prawem, o których mowa w pkt 1-9 i 11;
11) agentów, pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby, jeżeli uczestniczą w zapewnieniu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1-10;
12) polegających na zapewnieniu dostępu do systemów gazowych lub elektroenergetycznych;
13) przesyłowych:
a) gazu w systemie gazowym,
b) energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym;
14) bezpośrednio związanych z usługami, o których mowa w pkt 12 i 13. 

Reklamy