Większość z nas niedługo zasiądzie do wypełniania rocznych rozliczeń podatkowych. Wypełniając swój PIT, warto pamiętać o obowiązującej od 1 stycznia 2006 zasadzie zaokrąglania kwot: 

Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom lub inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Zaokrąglania według tych zasad nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

Reklamy