Jeśli dopiero planujesz założenie działalności gospodarczej warto przyjrzeć się Programowi Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

W ramach działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – będzie można otrzymać pomoc obejmującą wparcie finansowe i merytoryczno-doradcze w momencie zakładania firmy i w początkowym okresie jej funkcjonowania.

 

Jeśli zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą, albo założyć spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną, możesz otrzymać do 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej). Dodatkowo można starać się o środki na doradztwo i szkolenia dotyczące założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Program przewiduje też wsparcie pomostowe w okresie do 6 lub do 12 miesięcy dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach projektu, obejmujące doradztwo przy w efektywnym wykorzystaniu dotacji, wsparcie finansowe do wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (ostatnia z form zostanie wprowadzona z nowelizacją Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL).

O pomoc w ramach tego działania będą mogły się ubiegać wszystkie osoby fizyczne, z wyłączeniem tych, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie pierwszego roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu. W szczególności jednak wspierane będą osoby bezrobotne, kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, osoby do 25 roku życia, niepełnosprawni, osoby po 45 roku życia oraz mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy chcą podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych.

Reklamy